Rhizostome Jellyfish, Crambione Mastigophora, Partly-Eaten